Posts Tagged With: DUNG LUNG WU

2019 台北插畫藝術節 評審介紹:吳東龍 / TOMIC, DUNG LUNG WU

吳東龍 / TOMIC, DUNG LUNG WU 台灣新竹人。主修工業設計,嗜觀各種展覽,2006年起於台灣與中國地區出版個人全創作書籍《設計東京》系列迄今,現為作家、書籍與視覺設計師,也參與展覽設…